Økonomi

Bypakken skal finansieres av midler fra Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og gjennom bompenger. 

Finansieringen for bypakken er ikke vedtatt enda. 

Faglig grunnlag er nå kvalitetssikret av Statens Vegvesen. 

Faglig grunnlag Bypakke Kristiansund (PDF, 3 MB)

Finansieringen foreslås som dette:

Partenes andel av bompengebudsjettet
Finansieringskilde Millioner 2023-kroner
Bompenger 1515
Statlige midler 294
Lokal egenandel 38
Merverdiavgiftskompetnasjon fra fylkeskommunen 8
Merverdiavgiftskompetnasjon fra kommunen 12
Sum 1868

For forklaring av den foreslåtte finansieringen se faglig grunnlag lenken ovenfor på denne siden.

Fordeling av midlene på tiltak, i prioritert rekkefølge

Prosjekter og tiltak - fordeling av midlene
Prioritet Tiltak Vegeier Beregnet finansieringsbehov i millioner 2023-kr
1 Rundkjøring/undergang rv. 70 Trollsvingen/ Røsslyngveien og kollektivfelt Goma - Atlanten Stat 152
2 Rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen Stat 1 057
3 Busstopp i Langveien (Bedehuset). Fylke 2
4 Opprusting av holdeplasser og ramper på strekninga Melvika – flyplassen. Fylke 15
5 Opprusting av holdeplasser og ramper i Nergata/Omagata. Fylke 8
6 Seivikveien: Oppgradering busstoppene i Byskogen. Fylke 2
7 Sanntidsskilt/investeringstiltak som øker kollektivtrafikken sin attraktivitet. Fylke 20
8 Utbedring av trafikale forhold ved sykehuset Kommune 3
9 Utbedring skolevei Røsslyngveien Kommune 11
10 Rv. 70 Rensvik undergang – Rensvikkrysset (eks. rv. 70 Rensvikholmen g/s-bru) Stat 400
11 Rv. 70 Rensvikholmen g/s-bru Stat 105
12 Rv. 70 Persløkka g/s-bru Stat 28
13 Kombinert parkeringsplass Atlanten/Folkeparken/Røsslyngveien Kommune 5
14 Utbedring Godhaugveien ved Frei U-skole Kommune 7
15 Utbedring av sykkeltrase Freiveien Kommune 11
16 Tilrettelegging for g/s ved trafikkmaskin Goma Kommune 7
17 Forlenge gang/sykkelvei fra kirka til H. Brinchm. vei Kommune 3
18 Forbindelse Campus – Normoria Kommune 9
19 Enkle strakstiltak, trafikksikkerhet Kommune 5
20 Bedre bussholdeplasser Kommune 4
21 Sykkeltiltak på forbindelsen Holmfjæra - Atlanten Kommune 3
Sum prioriterte prosjekter 1 854
Etablering av bomstasjoner   4
Administrasjon av bypakken   10
Sum totalt (avviker marginalt i forhold til sum på delprosjekt. Dette skyldes avrunding av tall til hele millioner kronter) 1868

Bompenger i bypakken

Bypakker er i stor grad finansiert av bompenger. Det nasjonale regelverket for bypakker sier også at kommunen og fylkeskommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 prosent av investeringskostnadene (eks. mva) på kommunal eller fylkeskommunal vei. 

Stortinget har bestemt at bompenger skal brukes for å være med å finansiere bygging og oppgradering av veiene mellom byene våre og for å finansiere vei-, kollektiv- og sykkelsatsing i selve byområdene. Kristiansund bystyre og Møre og Romsdal fylkesting har gitt sin tilslutning til at det skal benyttes bompenger for å realisere Bypakke Kristiansund gjennom tidligere prinsippvedtak. 

To bomstasjoner

Det er foreslått å ha to bomsnitt med automatiske bomstasjoner (AutoPASS) i Bypakke Kristiansund: På Nordsundbrua og Omsundbrua. 

Takst

Det er foreslått en takst med skilttakst på 32 2023-kroner, med en innkrevingstid på inntil 15 år med mål om 12 års innkrevingstid. Dette er den fulle taksten, uten rabatter. Takstgruppe 2 vil da få en grunntakst på 64 2023-kroner (dobbel takst som takstgruppe 1)

Rabattordningen er foreslått inndelt i to grupper: Takstgruppe 1 er lette kjøretøy som kan ha en totalvekt til og med 3500 kg, og kjøretøy i kjøretøygruppe M1, som har maksimum åtte sitteplasser i tillegg til førersetet (bobiler, campingbiler og noen andre større personbiler). Takstgruppe 2 er alle kjøretøy over 3500 kg tillatt totalvekt, ekskludert kjøretøyene i takstgruppe 1. 

Bombrikke er nødvendig for rabatt

Bombrikke vil være nødvendig for å kvalifisere til rabatter. For takstgruppe 1 vil brikke gi 20 prosent rabatt per bompassering.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 30 prosent rabatt av ordinær takst etter brikkerabatt. 

Takstgruppe 2 får ikke rabatt for å ha brikke, men kjøretøyene som er nullutslippskjøretøy får 50 prosent rabatt. Brikke er obligatorisk for takstgruppe 2. 

Passeringstak

Bypakke Kristiansund sin bompengeordning vil få et passeringstak på 60 tellende passeringer per måned. Dette sikrer at personer som bruker veinettet mye i løpet av en måned unngår en urimelig høy økonomisk belastning per måned. Ordningen gjelder både kjøretøy i takstgruppe 1 og 2. Passeringstaket forutsetter at du har bombrikke og gyldig AUTOPass avtale. 

Passeringstaket betyr at en bil med bombrikke og AUTOPass avtale kan bli belastet for opp til 60 bompasseringer per måned. Pris per passering er bestemt av skilttaksten minus rabatter. 

Timesregel

Det er også foreslått at bypakken skal ha timesregel som betyr at alle bompasseringer med et og samme kjøretøy i løpet av en time etter første bompassering ikke faktureres. Ordningen gjelder både kjøretøy i takstgruppe 1 og 2. Timesregel forutsetter at du har bombrikke og gyldig AUTOPass avtale. 

Hva blir maksimal månedskostnad for takstgruppe 1 (lette kjøretøy)?

Tabellen viser foreløpige takster for fossile kjøretøy med og uten AutoPASS avtale samt nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale i 2023 kr:

Takster takstgruppe 1 (lette kjøretøy) per 04.04.2024
Bomstasjon plassering Grunntakst (Full pris) Pris med avtale -fossile kjøretøy Pris med avtale- Nullutslipp/El-varebil (N1)
Nordsundet Bomstasjon 32,0 kr 25,6 kr 17,9 kr
Omsundet Bomstasjon 32,0 kr 25,6 kr 17,9 kr

Maksimal månedskostnad tilsvarer 60 betalbare passeringer i en kalendermåned og utgjør for Fossile kjøretøy 1 535 kr og Nullutslippskjøretøy/ El-varebil (N1) 1 075 kr. Med betalbare passeringer forstås at det betales kun for en passering per kjøretøy innenfor en periode på en time (timesregelordning), der tidsrommet starter ved første registrerte passering. Ordningen omfatter både Omsundet og Nordsundet bomstasjoner.

Fritaksordninger

Fritak fra å betale bompenger kan gis til uniformerte og sivile utrykningskjøretøy, og rutegående kollektivtrafikk etter søknad i tråd med nasjonale retningsliner. Det kan også innvilges fritak for forflytningshemmede etter søknad til bompengeselskapet, som forutsetter framlegg av parkeringsbevis og vedtak om innvilget parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som må ha gyldighet på minimum 2 år. 

Motorsykler og mopeder er i utgangspunktet ikke fritatt for bompengebetaling, men av praktiske årsaker er disse kjøretøyene per i dag fritatt for bompengebetaling ved automatiske bomstasjoner på vei. 

Premisser for plassering av bompengepunkt

Forslaget om plassering av bompenger er basert på flere krav og hensyn: 

  • Bomstasjonene skal ligge nært prosjektene i bypakken (direkte kost-nytte) 
  • Bomstasjonene skal ikke føre til økt trafikk på lokalveier som kan brukes som omkjøringsveier 
  • Det skal ikke være bompenger internt på «landene» i Kristiansund.