Om bypakken

Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen, der de tre offentlige veieierne samarbeider for å utvikle et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem for framtidas by.  

11 personer iført rød refleksjakke og en iført gul refleksjakke står og hører på en annen person orientere om de lokale forholdene. Vei og buss i bakgrunnen - Klikk for stort bildeStyringsgruppa og sekretariatet på befaring i Kristiansund under Styringsgruppemøte 16. desember 2022

Bypakken skal bidra til at det er sammenheng mellom byutviklingen og utvikling av transportløsningene og legge grunnlaget for at mer av veksten i persontransport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

Hovedmål for bypakken: 

  • Kristiansund skal ha et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. 
  • Transportsystemet må møte veksten i transportsektoren og samtidig gi et bedre og tryggere tilbud for myke trafikanter. 
  • Utbedre et sårbart transportsystem i en arealknapp bysituasjon.
  • Bidra til å utvikle et framtidsretta kollektivtilbud.
  • Bidra til attraktiv og bærekraftig byutvikling.
  • Økt bruk av kollektivtransport, økt sykkelbruk og flere gående. 

Framdrift

Det faglige grunnlaget for den lokalpolitiske behandlingen av bypakke Kristiansund er nå ferdigstilt av Statens vegvesen og lagt inn i sakskartet for politisk behandling. 

Lokalpolitisk behandling av faglig grunnlag

Lokalpolitisk behandling av faglig grunnlag for Bypakke Kristiansund og bompengeopplegget i Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Behandlingen i Kristiansund kommune må skje før behandling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Mål om endelig vedtak i Fylkestinget i 2024.  Bypakke Kristiansund ble vedtatt i bystyret 18. april - Kristiansund kommune.

KS2 (ekstern kvalitetssikring)

KS2 (ekstern kvalitetssikring av styringsgrunnlag og kostnadsoverslag) skal gjennomføres for alle bompengeprosjekt. KS2 blir bestilt av Finansdepartementet hos et eksternt konsulentmiljø og må gjennomføres før Stortinget kan behandle bompengeproposisjonen. Prosessen tar vanligvis rundt seks måneder. 

Utkast til stortingsproposisjon sendes til samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen lager utkast til bompengeproposisjon når KS2 er godkjent.  Proposisjonen blir sendt til Samferdselsdepartementet til behandling. Prosessen tar vanligvis 5-6 måneder. 

Godkjenning av Stortingsproposisjonen for bypakken i Stortinget.

Når samferdselsdepartementet har behandlet stortingsproposisjonen må den vedtas i Stortinget. 

Organisering 

Bypakke Kristiansund er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.  

Et sekretariat med ansatte fra de tre samarbeidspartene forbereder saker til den politisk utnevnte styringsgruppa. Styringsgruppa er politisk utnevnt. Det er styringsgruppa som tar avgjørelsene på vegne av Bypakke Kristiansund. Partene har selv ansvaret for gjennomføring av prosjekt på sine veier og eiendommer. 

​Organisasjonskart

Organisasjonskart for bypakke Kristiansund. Figuren er forklart i teksten under. - Klikk for stort bilde

Forklaring av organisasjonskartet: Øverst står styringsgruppa bestående av prosjekteierne Kristiansund kommune (leder), Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. De tre organisasjonene utgjør også et sekretariat ledet av Statens vegvesen som er underlagt styringsgruppa. Disse to grupperingene har ansvar for porteføljestyringen til bypakken. Hver organisasjon har også ansvar for sine prosjekter. Statens vegvesen er prosjektleder for prosjekter på riksvegprosjektene, Møre og Romsdal fylkeskommune er prosjektleder på fylkesvegprosjektene, og Kristiansund kommune er prosjektleder på de kommunale vegprosjektene.